Všeobecné podmienky a práva používania serveru showmethat.eu

1. Prevádzkovateľ serveru showmethat.eu, ďalej len prevádzkovateľ, nezodpovedá za obsah zobrazený vo videách a na obrázkoch vytvorených z videí, ktoré sú na serveri showmethat.eu umiestnené.

2. Za obsah videí a obrázkov vytvorených z videí je zodpovedný registrovaný používateľ, ktorý dané videá na server showmethat.eu pridal.

3. Registrácia používateľov na server showmethat.eu, ďalej len server, nie je povinná.

4. Videá, ktoré sú zaradené v kategórii "šokujúce videá" môžu obsahovať obsah nevhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov.

5. Ak sa používateľ rozhodne zaregistrovať na serveri, vyplní registračný formulár, kde uvádza pravdivé údaje.

6. Prihlasovacie meno v registračnom formulári nesmie obsahovať žiadne vulgarizmy, rasistické a fašistické heslá.

7. Zaregistrovaním sa na serveri používateľ potvrdzuje, že údaje, ktoré poskytol sú pravdivé.

8. Ak prevádzkovateľ zistí, že údaje, ktoré používateľ uviedol pri registrácii nie sú pravdivé, môže mu zrušiť účet bez akéhokoľvek varovania.

9. Ak sa používateľ zaregistruje, platia pre neho aj dolu uvedené pravidlá používania registrovaných používateľov serveru showmethat.eu.

10. Za zneužitie údajov používateľov treťou osobou, ako aj akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov používateľom, prevádzkovateľ showmethat.eu nenesie žiadnu zodpovednosť.

11. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za psychickú ujmu, alebo inú ujmu spôsobenú registrovanými používateľmi iným registrovaným používateľom a neregistrovaným používateľom.

12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať akékoľvek video, v ktorom bude zakomponovaná reklama produktov, konkurenčných portálov a iných produktov/služieb.

13. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odstrániť video, ktoré pridal registrovaný používateľ, ak tento preukáže, že je držiteľom autorských práv tohto videa. Pokiaľ tento nevie preukázať autorské práva k danému videu, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo toto video neodstrániť.

14. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo doplňovať alebo pozmeniť podmienky a práva používania serveru showmethat.eu.

15. Prevádzkovateľ nie je povinný zálohovať dáta, ktoré používateľ umiestňuje na portál. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zničenie, stratu alebo odstránenie dát, ktoré používateľ ukladá na portál.

16. Odstránenie registrácie môže nastať dvomi spôsobmi:

a. Používateľom, ktorý požiada o odstránenie registrácie písomne (e-mailom), ktorý odošle na adresu: info@showmethat.eu

b. Prevádzkovateľom, keď zistí porušovanie niektoré z nasledovných pravidiel, alebo všeobecne záväzných nariadení SR.

17. Odstránenie videa zo serveru môže nastať dvomi spôsobmi:

a. Registrovaným používateľom, ktorý je vlastníkom autorských práv k danému videu, ak tento požiada o odstránenie videa písomne (e-mailom) na adresu info@showmethat.eu. Je potrebné, aby používateľ preukázal svoju totožnosť a autorské práva k danému videu.

b. Prevádzkovateľom, ktorý je upozornený držiteľom autorských práv zverejneného videa, ktoré bolo pridané na server bez jeho súhlasu. Pokiaľ ste držiteľom videa, ku ktorému vlastníte autorské práva a video bolo pridané na server bez vášho súhlasu, kontaktujte nás na info@showmethat.eu. K odstráneniu obsahu je potrebné preukázať autorské práva písomnou formou (e-mailom).

18. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť akékoľvek podmienky používania týkajúce sa portálu bez predchádzajúceho upozornenia.

Pravidlá používania registrovaných používateľov showmethat.eu

1. E-mailová adresa, ktorú používateľ pri registrácii uvedie, slúži na identifikáciu používateľa, komunikáciu medzi prevádzkovateľom a používateľom, zasielanie informačných a reklamných e-mailov.

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje používateľov tretím osobám, bez ich výslovného súhlasu.

3. Ak používateľ nahrá video na server, udeľuje prevádzkovateľovi bezplatnú ne-exkluzívnu licenciu a súhlas na jeho ďalšie spracovanie, upravenie a zverejnenie.

4. Server showmethat.eu je plne automatizovaný multi-mediálny systém určený na zverejňovanie audio-vizuálnych záznamov, ktorý podlieha iba čiastočnej obsahovej kontrole.

5. Používateľ je vlastníkom alebo držiteľom autorských, alebo iných licenčných práv k obsahu, ktorý na server nahral.

6. Používateľ sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

7. Používateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.

8. Používateľ berie na vedomie, že nesmie žiadnym spôsobom pomocou pridaných záznamov a súborov najmä:

a. propagovať násilie a podnecovať k nenávisti na základe rasy, pohlavia, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,

b. propagovať alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, liekov, jedov a prekurzorov,

c. propagovať zbrane a strelivo, propagovať vojnu,

d. propagovať pornografické príspevky (vrátane detskej pornografie),

e. ohrozovať alebo porušovať práva duševného vlastníctva alebo práva priemyselného duševného vlastníctva tretích osôb (autorské práva, práva súvisiace s f. autorskými právami, ochranné známky, dizajny, označenia pôvodu, a pod.),

f. ohrozovať psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, ako aj narúšať ich emocionálny stav a ich duševné zdravie,
sa dopúšťať trestného činu, priestupku alebo konania inak odporujúceho dobrým mravom,

inak berie na vedomie prípadnú trestno-právnu, administratívno-právnu, resp. občiansko-právnu zodpovednosť za údaje, komentáre, príspevky, obsah správ, informácie a videá (fotografie), ktoré uložil na showmethat.eu.

9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať (alebo odstrániť) účet registrovaného používateľa bez varovania, keď:

a. Sa nespráva v súlade s etickým kódexom, používa vulgarizmy, alebo uráža/ohrozuje vo veľkej miere svojim konaním iných členov.

b.Uráža prevádzkovateľa serveru, alebo poškodzuje svojím konaním meno serveru.

10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez upomenutia odstrániť akýkoľvek komentár registrovaného člena.

11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť/odstrániť videá, ktoré:

a. sú v rozpore so zákonmi SR,

b. sa už na portáli nachádzajú (duplicitné videá),

c. obsahujú reklamu iných portálov,

d. sú v zlej kvalite (nízka bit rate, zlý stranový pomer),

e. sú bez pointy.

12. Ak prevádzkovateľ zistí, že používateľ umiestnil na portál videá (fotografie), ktoré porušujú zákony SR, vyhradzuje si právo takéto videá (fotografie) odstrániť.

13.Používatelia sú si vedomí svojej trestno-právnej zodpovednosti za údaje, komentáre, informácie a videách (fotografiách), ktoré zverejnili.

Ochrana osobných údajov návštevníkov serveru showmethat.eu

1. Portál showmethat.eu, ďalej len portál berie ochranu osobných údajov veľmi vážne.

2. Portál zbiera, používa, spracováva, uchováva údaje o používateľoch výhradne len pre účely bezchybného fungovania portálu a to v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z..

3. Všetky získané osobné údaje sa nikdy nestanú predmetom predaja, alebo poskytnutia tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu používateľa.

4. Portál môže používať súbory typu "cookies", alebo podobné technológie na personalizáciu používania portálu. Tieto technológie môžu byť využívané pri:

a. pri identifikácii interakcie medzi návštevníkom a portálom

b. pri výbere obsahu pre návštevníka

c. pri identifikácii registrovaného používateľa

d. pri zapamätaní si jednotlivých nastavení portálu, ktoré návštevník vykonal

e. pri výpočtoch efektívnosti fungovania jednotlivých prvkov portálu a reklamných plôch

f. pri poskytovaní cieleného obsahu návštevníkovi

5. Portál nevyžaduje, aby ste prijímali súbory typu "cookies". Ale ak súbory "cookies" nepovolíte, portál nemusí správne fungovať.

6. Portál môže pri zobrazovaní obsahu reklamy spolupracovať s tretími stranami. Tieto môžu taktiež využívať súbory typu "cookies", alebo podobné technológie na meranie a na iné úkony. Za tieto sú zodpovedné konkrétne tretie strany, nie náš portál.

7. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo na zverejnenie údajov v nasledovných prípadoch:

a. pri komunikácii s registrovanými používateľmi

b. ak to požadujú právne úkony

c. pri vyžiadaní údajov orgánmi činnými v trestnom konaní

d. ak sa porušili práva iných, alebo na ochranu práv iných osôb, ich majetku a bezpečnosti

8. Portál používa mnoho prostriedkov na zabránenie a odhalenie neoprávnených prístupov k informáciám používateľov portálu. Avšak dokonalá ochrana neexistuje. V takých prípadoch portál za zneužitie informácii nezodpovedá.